Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
Thứ năm, Ngày 21 Tháng 2 Năm 2020

Danh bạ thư điện tử

SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÁN BỘ CƠ QUAN UỶ BAN MTTQ TỈNH

18/08/2014 09:03

SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÁN BỘ CƠ QUAN UỶ BAN MTTQ TỈNH

STT Họ tên Chức vụ Điện thoại
(cơ quan, di động)
Email
I. Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh
1 Ly Mí Lử Chủ tịch 0913271342
 
 
2     
3 Triệu Quốc Lương Phó Chủ tịch 0915.273.663 trieuluongmthg@gmail.com
4 Vương Thị Thủy Phó Chủ tịch 0917.706.870 vuongthuymttqhg@gmail.com
II. Ban Dân chủ - Pháp luật
5 Nguyễn Thanh Toàn Trưởng Ban

0945.438.909

thanhtoanmttqhg@gmail.com

6 Phạm Văn Hoan Chuyên viên   phamhoanmttqhg@gmail.com
7 Cao Thị Liên Phó Ban 0166.969.9766 caolien2012hg@gmail.com
III. Ban Phong trào
8 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban 0973.695.345 
9Nguyễn Xung Kích Chuyên viên 0915.029.566 
10 Nguyễn Thị Hường Phó Ban 0977.450.508 nguyenhuongmttq@gmail.com
IV. Ban Tổ chức
11 Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng Ban0946.042.675 ngocdung675mttqhagiang@gmail.com
12 Giàng Thị Chinh Chuyên viên 01679.653.384 giangchinhhg2012@gmail.com
13Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên0974.114.411 
V. Ban Tuyên giáo
14 Nguyễn Thị Xuân Hà Trưởng Ban 0985.796.591 nguyenxuanhamthg@gmail.com
15 Trần Đức Vĩnh Chuyên viên 0948.807.368 bantuyengiaomttqhg@gmail.com
16   Nguyễn Thị Thương Chuyên viên   0915.686.092  
V. Ban Dân tộc & Tôn giáo
17 Bàn Minh Hưng Phó Ban 0987.661.645 banminhhung@gmail.com
18 Phạm Linh Sơn Chuyên viên    
19 Nguyễn Thị Bưởi Phó Ban 01234.135.87. hieuuyenhg@gmail.com
VI. Văn phòng
20 Nguyễn Văn Hoan Phó Văn phòng 0979.770.675 ngoctuanmttq345@gmail.com
 
21    0978.798.863  
22 Nông Thị Vân Chuyên viên 0915.604.568  
  23 Ấu Xuân Giáp Kế toán 0912.009.283  
24 Nguyễn Văn Quý Lái xe 0982.862.823  
25 Bùi Minh Sơn Lái xe 0974.059.918  
26 Nguyễn Thị QuếThủ quỹ0946.070.273  
         
       
VII. Địa chỉ liên hệ chung của cơ quan MTTQ tỉnh
29 Văn thư   02193.866.266  
30 Văn phòng   02193.866.113  
31 Ban biên tập website
 
02193.3860.913
0948.807.368
bantuyengiaomttqhg@gmail.com
 SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL UỶ BAN MTTQ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
Số TT Huyện, thành phố Số điện thoại    
1 TP Hà Giang 02193.866.361    
2 Mèo Vạc 02193.871.194    
3 Đồng Văn 02193.856.107    
4 Yên Minh 02193.852.030    
5 Quản Bạ 02193.846.113    
6 Bắc Mê 02193.841.111    
7 Vị Xuyên 02193.826.418    
8 Bắc Quang 02193.821.370    
9 Quang Bình 02193.820.014    
10 Hoàng Su Phì 02193.831.129    
11 Xín Mần 02193.836.182    

 

Ban Biên tập Website