Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ bảy, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 tại kỳ họ thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII.

10/12/2019 10:56

Ngày 9/12/2019, tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch MTTQ Vàng Seo Cón đã thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2019

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang Vàng Seo Cón thông báo kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2019

 Thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền; năm 2019, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tốt với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó tập trung tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Ban chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng; việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2019, gắn với thực hiện tốt 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị số: 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Tuyên truyền phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trong năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang thực hiện được 293 phóng sự, 586 tin bài, 120 bài báo về hoạt động Mặt trận Tổ quốc các cấp trên báo Hà Giang, 46 bài trên Báo Đại đoàn kết. MTTQ các cấp đã tổ chức 225 cuộc tuyên truyền thu hút 23.450 người tham gia. Chỉ đạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Sau Đại hội MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và cấp mình tới toàn thể nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang đã ra Lời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ " Vì người nghèo" năm 2019 được trên 5,6 tỷ đồng. Trên cơ sở quyên góp, ủng hộ, Ủy ban MTTQ đã chi mua 1.587 suất quà tặng hộ nghèo, khó khăn dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 138 nhà đại đoàn kết. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện tổ chức phát động và vận động ủng hộ xây dựng nhà ở cho Người có công, Cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ được trên 64 tỷ đồng.

MTTQ đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân trong xét và công nhận danh hiệu huyện, xã nông thôn mới.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi làm việc với 95 chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về dân tộc, tôn giáo tới tín đồ; Kịp thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ đối với các chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần vào việc thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ cơ sở và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên để tham gia ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật, như: như: Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê điều; Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định quy định tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp; Nghị định quy định chi tiết về tái hòa nhập cộng đồng đối với người bị kết án phạt tù;…

Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng; các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền  Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 03-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường giám sát thực hiện “Nói đi đôi với làm” tới đông đảo nhân dân đề nhân dân giám sát. Đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận thông tin để nhân dân giám sát, phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”,...

Tập trung đẩy mạnh việc giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Mê và Bắc Quang; giám sát công tác bảo vệ môi trường và việc sử dụng nguồn phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản tại huyện Bắc Mê, Yên Minh; công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Hoàng Su Phì, Đồng Văn; Thực hiện đối thoại giữa chính quyền các cấp với Nhân dân, góp phần đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh sát thực tế. Trong năm đã triển khai 324 cuộc giám sát, qua giám sát đã gửi 67 kiến nghị đến các cơ quan có chức năng xem xét giải quyết.

Tổ chức các Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Về sửa đổi, bổ sung điều 1 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin của tỉnh.

Ủy ban MTTQ cấp huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị phản biện, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các đề án, kế hoạch của tỉnh, của địa phương, nổi bật, như MTTQ huyện Mèo Vạc phản biện Đề án về “Cải tiến tổ chức đám tang trong đồng bào dân tộc Mông” giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo;

Hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp đã làm tốt việc đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vấn đề ngay tư khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng. Trong năm Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì 02 cuộc đối thoại với nhân dân tại xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) và xã Minh Sơn (huyện Bắc Mê) về  thực thi pháp luật bảo vệ môi trường, công tác thu- chi nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức 13 cuộc đối thoại.

Tổ chức một đoàn đại biểu MTTQ gồm 10 đồng chí thăm và học tập, trao đổi kinh nghiệp với Chính hiệp thành phố Bách Sắc; Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của tỉnh tại Học viên Hành chính Quảng Tây Trung Quốc. Phối hợp với các thành viên Hội đồng PBGD pháp luật các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tăng cường mở rộng quan hệ giao lưu với đối đẳng, chủ động đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển; Hướng dẫn các xã, thị trấn biên giới tăng cường giao lưu hữu nghị với các hương, trấn phía Trung Quốc; triển khai có hiệu quả mô hình “Chung tay kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng biên giới bình yên” đã góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa các lực lượng, nhân dân các địa phương vùng biên, củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác tiếp công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Cấp tỉnh đã tiếp 10 lượt công dân; cấp huyện: 90 lượt; cấp xã: 25 lượt công dân, đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Tiếp nhận 26 đơn thư; qua nghiên cứu, phân loại đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ủy ban MTTQ cấp tỉnh đã kịp thời hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở. Trong năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.127 vụ việc, đã hòa giải thành  999 vụ việc, các vụ việc còn lại đang được tiếp tục hòa giải theo quy định. Thông qua hòa giải đã góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân; củng cố tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư đoàn kết; chung sức, chung tay phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với Thường trực, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau mỗi kỳ họp, đã tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến Thường trực HĐND, UBND các cấp và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có 5 ý kiến kiên nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể:

Thứ nhất: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đầu tư, hỗ trợ làm đường bê tông nông thôn; bố trí kinh phí tu sửa các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã, liên thôn bị hư hỏng nặng, nhân dân không tự khắc phục được.

Chỉ đạo các cơ quan, các ngành đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các tuyến kênh mương thủy lợi, các công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; các cầu treo dân sinh hiện nay đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người, phương tiện lưu thông; Hỗ trợ 04 huyện vùng cao núi đá xây dựng hồ treo chứa nước sinh hoạt; hỗ trợ xi măng để người dân xây dựng các công trình vệ sinh.

Thứ hai: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng các trạm thu phát sóng điện thoại di động tại một số vùng chưa có sóng điện thoại. Xây dựng trạm biến áp và đường dây 0,4KV để cung cấp điện cho các thôn chưa có điện;

Thứ ba: Đề nghị UBND tỉnh bổ sung quy định hỗ trợ các gia đình đầu tư kinh phí chăn nuôi thủy sản để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo các sở ngành tỉnh có văn bản hướng dẫn để chính quyền cơ sở bố trí kinh phí hằng năm hỗ trợ cho hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử ở các xã.

Thứ tư: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện quy hoạch các bãi rác thải sinh hoạt đảm bảo khoa học, sử dụng lâu dài gắn với đầu tư máy móc, trang thiết bị xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh và thân thiện môi trường.

Thứ năm: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh giải quyết các kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước chưa được giải quyết, nhất là: Việc xem xét giải quyết chế độ cho các đối tượng tham gia Thanh niên xung phong; và việc xét thăng hạng cho viên chức trên địa bàn tỉnh./.

Đào Hương - MTTQ tỉnh

Tin khác

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống Ma túy. (29/11/2019 10:36)

Đ/c Đặng Quốc Khánh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ 5 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. (18/11/2019 15:17)

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Na Léng, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì và trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết năm 2019 (15/11/2019 17:07)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Trưởng ban vận động quỹ “ngày vì người nghèo” tỉnh trao Nhà đại đoàn kết tại huyện Vị Xuyên (25/10/2019 09:42)

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị giao ban quý III/2019. (19/10/2019 17:19)

Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (30/09/2019 07:16)

Ban Thường trực ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang tổ chức họp đoàn Đại biểu đi dự Đại Hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024 (17/09/2019 16:18)

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang thăm và trao tiền hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do thiên tai. (13/09/2019 14:19)

Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Quang (15/08/2019 15:06)

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, HĐND huyện Vị Xuyên, tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền về thực thi pháp luật BVMT, công tác phân bổ, sử dụng nguồn thu phí BVMT trong khai thác khoáng sản tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên" (14/08/2019 08:03)

xem tiếp