Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác Dân tộc và Tôn giáo

Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số dưới 1000 người

16/06/2015 16:42

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Kế hoạch về xây dựng Dự án “Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) có dân số dưới 1000 người: Si La, Pu Péo, Rơ Măm, B’râu, Ơ Đu”.

Lễ cúng thần rừng của người Pu Péo ở Hà Giang (Ảnh: dulichhagiang.vn)


Việc xây dựng Dự án này nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, đặc biệt là cụ thể hóa Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.


Dự án nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện trong việc bảo tồn, phát huy khẩn cấp văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người; có kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện.


Theo Kế hoạch được phê duyệt, đơn vị chủ trì là Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị phối hợp gồm: Văn phòng Bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế; Cục Di sản văn hóa; Cục Văn hóa cơ sở; Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương có dân tộc dưới 1000 người sinh sống (Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum).


Ngoài phần mở đầu (sự cần thiết xây dựng Dự án, căn cứ xây dựng), Dự án gồm 5 phần: Phần thứ nhất: khái quát thực trạng đời sống kinh tế - xã hội và văn hóa các dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người; Phần thứ hai: mục tiêu, nội dung và nguồn vốn thực hiện Dự án; Phần thứ ba: giải pháp thực hiện; Phần thứ tư: tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm; Phần thứ năm: kết luận và kiến nghị. Dự kiến, Dự án này sẽ được trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong Quý III/2015.

Nguồn tin: Báo điện tử ĐCSVN

Tin khác

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản 2015 (01/06/2015 17:58)

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Vương Thị Thuỷ dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất huyện Mèo Vạc (03/03/2015 15:39)

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc (10/09/2014 18:04)

Họp BCĐ tổ chức đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II (25/08/2014 14:33)

xem tiếp