Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

XD khu dân cư văn hóa

Hà Giang sau 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư

30/10/2014 14:39

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua từ năm 2008 - 2014 cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là phong trào thi đua yêu nước có tính lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực.

Hà Giang là một tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới cực Bắc của Tổ quốc, có đường biên giới Việt - Trung dài trên 277,000 km, Hà Giang có 19 dân tộc anh em diện tích tự nhiên là 7.945,97 km2 (đất nông nghiệp chiếm 17%, đất lâm nghiệp chiếm 42,4%, còn lại là diện tích núi đá, đồi núi trọc). Toàn tỉnh có 10 huyện và 01 thành phố; có 195 xã, phường, thị trấn; có 2069 thôn, tổ dân phố; có 34 xã, thị trấn giáp biên giới Việt- Trung; có 6 huyện đặc biệt khó khăn; 67/195 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, dẫn đến việc phát triển kinh tế các dân tộc cũng khác nhau.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang xác định rõ ngay từ đầu đây là một phong trào có ý nghĩa quan trọng cho nên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc 11 huyện, thành phố tuyên truyền, thực hiện chương trình phối hợp số 12/CTPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29/9/2011 của Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam và Bộ VHTT&DL thực hiện nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; Chương trình số 03/PH-MT-SVHTT&DL, ngày 06/8/2012 của Ủy ban MTTQ và Sở VHTT&DL tỉnh Hà Giang về “Chương trình phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Vấn đề ở đây đặt ra là phải đổi mới về nội dung và phương thức triển khai thực hiện phù hợp với các loại hình khu dân cư nhất là nơi ở vùng sâu, vùng xa. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã thu được những kết quả to lớn, chứng tỏ sức lan toả lớn và ngày càng sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 

Văn nghệ chào mừng Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bản Phùng huyện Hoàng Su Phì

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động đã thu được những kết quả nổi bật sau: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư được tổ chức long trọng, sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia với các nội dung phong phú như tiến hành tổng kết một năm thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, khen thưởng các gia đình tiêu biểu trong cuộc vận động, khen thưởng gia đình văn hoá, phát động xây dựng quỹ vì người nghèo, xây dựng quỹ khuyến học…; công nhận gia đình văn hóa đạt 3 năm liên tục, tính năm 2013 là 21.859 gia đình và 1.201 khu dân cư tiên tiến. Nhiệm kỳ qua đã xây dựng và tổng kết mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu cư” giai đoạn 2010 - 2012 tại 02 cơ sở là tổ 4, phường Minh Khai (TP Hà Giang) và thôn Tân Sơn, xã Minh Tân (huyện Vị Xuyên). Từ năm 2013 tiếp tục nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu cư” trên toàn tỉnh. Thực hiện phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó vận động nhân dân thực hiện 02 tiêu chí “Xây dựng đường giao thông nông thôn”“Nhà sạch vườn đẹp” đến nay toàn tỉnh đã làm được 270 km đường giao thông nông thôn các loại; xây dựng mới được 8.922 công trình vệ sinh; 3.804 km mương; láng bó nền nhà cho 3.906 hộ; di dời 13.766 chuồng gia súc xa nhà; nhân dân tự nguyện hiến quyền sử dụng đất được 448.655 m2 đất, đóng góp 845.021 ngày công lao động, mở mới 316,6 km đường đất, đá; có 10 doanh nghiệp và các tổ chức ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 59.789 triệu đồng; 100% các xã đã hoàn thành công tác khảo sát, đánh giá thực trạng nông thôn mới và lựa chọn được 41/177 xã làm điểm chỉ đạo của tỉnh và của huyện so với 19 tiêu chí quốc gia. Có 1 xã đạt 12-14 tiêu chí; 09 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, 31 xã đạt 5/5 tiêu chí; số xã đạt dưới 5 tiêu chí là 136 xã. Riêng 41 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 mỗi xã tăng bình quân 1-2 tiêu chí. Điển hình xã Yên Định huyện Bắc Mê, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang và xã Vĩ Thượng huyện Quang Bình tăng. Tiêu biểu toàn diện trong chương trình này là huyện Vị Xuyên đã tu sửa đường 3.500m, làm đường liên thôn 7.140m, đường vào hộ gia đình 1.307m; mở rộng mặt bằng đường liên thôn và đường nội đồng 2.207m, vận động nhân dân hiến đất 400m2/19 hộ 2.100m2/38, huy động sức dân 3.219 ngày công, nhà sạch vườn đẹp có 389 hộ. Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong các tập thể và cá nhân, thể hiện sự vươn lên mạnh mẽ của cộng đồng dân cư trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân đạo từ thiện, y tế, giáo dục, thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống các loại tội phạm, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi hòa nhập với cộng đồng; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả nổi bật trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là, việc xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; cơ sở hạ tầng ở nông thôn nhiều vùng còn khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa…
 
Cán bộ, nhân dân xã Nà Chì huyện Xín Mần làm đường đại đoàn kết xây dựng nông thôn mới
 
Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đưa Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi sâu hơn nữa vào đời sống, đem lại bước chuyển biến khởi sắc trên các lĩnh vực của xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục triển khai một cách cụ thể, đồng bộ 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các tổ chức thành viên trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp là trung tâm; đổi mới các nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình phù hợp với từng khu dân cư, chú trọng phát huy tối đa sức mạnh nội lực của nhân dân để phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn./.

Đức Vĩnh - MTTQ tỉnh