Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Giới thiệu chung

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

(30/08/2014 16:03)

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) diễn ra trong 02 ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2014 thành công tốt đẹp. Tổng số đại biểu dự Đại hội 385, trong đó đại biểu chính thức 250, đại biểu mời 135. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 85 vị là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang là đại diện cho các tổ chức thành viên, chuyên gia các tổ chức chính trị, xã hội, các hội kinh doanh, đại diện các tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

(20/08/2014 18:18)

<< >>