Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH

20/08/2014 18:22

TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN ỦY BAN MTTQ TỈNH

 Bộ máy cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh gồm:

1. Văn phòng;

2. Ban Dân chủ - Pháp luật;

3. Ban Phong trào;

4. Ban Tổ chức;

5. Ban Tuyên giáo;


6. Ban Dân tộc và Tôn giáo.