Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ năm, Ngày 29 Tháng 5 Năm 2020

Tham gia XD chính quyền

Lòng tin của nhân dân vào sự phát triển của đất nước

(02/10/2014 10:11)

Có thể khẳng định rằng nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử vẻ vang và điều đó đã được chứng minh bởi khoa học, có căn cứ l‎ý luận, thực tiễn vững chắc từ các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

<< >>