Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công +++ Toàn đảng, toàn dân, toàn quân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020