Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Công tác xây dựng Đảng chính quyền

MTTQ các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 tháng đầu năm 2015

20/07/2015 15:21

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc từng bước nâng cao dân trí, ý thức pháp luật trong Nhân dân, đưa pháp luật vào cuộc sống góp phần ổn định chính trị, xã hội, tao điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Bàn Đức Vinh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tich Uỷ ban MTTQ tỉnh chúc mừng Lễ ra mắt các hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ tỉnh.


Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi); Luật đất đai (sửa đổi), Luật hòa giải ở cơ sở; Luật Tiếp công dân; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương có tác động trực tiếp đến người dân ở cơ sở; tuyên truyền thực hiện tám lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người lên thăm Hà Giang tháng 3 năm 1961; Việc thực hiện Đề án 02 - 1133 “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2012 - 2016”. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt về tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật trong cộng đồng khu dân cư gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Kết quả đã phối hợp tuyên truyền được 193 Hội nghị với trên 17.653 lượt người tham gia; vận động cán bộ, công chức, Nhân dân tham dự cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013” trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng bài tham gia dự thi là: 51.908 bài dự thi; tuyên truyền được 460 buổi với trên 34.737 lượt người nghe; tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa tại các Trường học, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như cắt dán được 283 lượt băng zôn, tuyên truyền tại các phiên chợ được 72 buổi, chiếu bóng lưu động được 45 buổi với hơn 1.800 người xem, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được 68 tin. Ngoài ra, còn lồng ghép tuyên truyền thông qua việc xây dựng hương ước quy ước của các thôn bản, tổ dân phố.

Trong nhiệm vụ hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cần phải quan tâm hơn bao giờ hết. Để đạt được hiệu quả tích cực, cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế và sự hưởng ứng, chủ động tìm hiểu pháp luật trong Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người/.
 

Kiếm Phong - MTTQ tỉnh

Tin khác

MTTQ các cấp làm tốt công tác tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri (16/07/2015 10:19)

Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp (nhiệm kỳ 2011 - 2015) (01/07/2015 17:33)

Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (13/12/2014 13:45)

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (07/11/2014 15:03)

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên làm tốt cuộc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước (06/10/2014 08:48)

Kinh nghiệm trong xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/09/2014 10:53)

Lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật MTTQ Việt Nam (sửa đổi) (01/09/2014 17:40)

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tiếp xúc cử tri tại huyện Hoàng Su Phì (11/08/2014 11:01)

xem tiếp